رشته های کاردانی

کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی

کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی

تعریف و هدف:

از آنجایی که ترجمه آثار مکتوب و خصوصا متون رسمی هر کشور از جهات مختلف (تجاری، حقوقی، سیاسی، فرهنگی و…) بسیار حائز اهمیت می باشد. دقت نظر در ترجمه صحیح، منطبق بر متن و دور از ایهام و ابهام در کار رسایی و وضوح آن وظیغه هر مترجم آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی است که نه تنها باید دانش و مهارتهای زبانی بالایی داشته باشد بلکه باید با مفاهیم اولیه ی تجاری، حقوقی، سیاسی، فرهنگی و… نیز آشنا بوده و توانایی درک و ترجمه آنها را داشته باشد.

ضرورت و اهمیت:

هم اکنون حجم وسیعی از آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی روزانه از انگلیسی به فارسی ترجمه می شود و موسسات زیادی در این خصوص فعالیت دارند. اما باید توجه داشت که آموزش حرفه ای در این زمینه پا به پا توسعه موسسات و فعالیتها صورت نگرفته و لذا اجرای این دوره می تواند در تامین نیروی انسانی متخصص و کاردان در این زمینه موثر باشد.

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

  • ترجمه اسناد و مدارک رسمی (شامل شناسنامه، گذرنامه، مدارک تحصیلی و…)
  • ترجمه مدارک و متون تجاری و بازرگانی
  • ترجمه مدارک و متون سیاسی و مطبوعاتی
مشاغل قابل احراز:
  • – کمک مترجم اسناد، مدارک و متون در دارالترجمه
  • – کمک مترجم متون اداری،تجاری و بازرگانی در ادارات دولتی و غیردولتی
  • – سایر شرایط مطابق آیین نامه های مصوب وزرات علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.