فرم اشخاص داراي معلوليت

فرم مربوط به افراد داراي معلوليت

فرم "خودارزیابی دانشجویان معلول جسمی- حرکتی" کلیه اطلاعات تکمیل شده به صورت محرمانه نگه داری خواهد شد. دانشجوی گرامی این فرم جهت ارتقای کیفیت آموزشی شما طراحی شده است خواهشمند است با نهایت دقت تکمیل گردد.
1 اطلاعات شخصی
2 اطلاعات تحصیلی
3 دوره های آموزشی (تخصصی یا کارآموزی)
4