شرکت در جشنواره درون دانشگاهی رویش و فعالیت در حوزه های دینی و مذهبی

شرکت در جشنواره درون دانشگاهی رویش و فعالیت در حوزه های دینی و مذهبی(کانون مراسم اعیاد،وفیات مذهبی)

حوزه ادبی و هنری(کانونهای هنرهای تجسمی،نمایشی،صنایع دستی)

حوزه اجتماعی(کانون ورزش و کانون خاص –معلولین)

سال 96

Leave a Reply