شرکت در برنامه مراسم پیاده روی در روز ورزش و پویایی

شرکت در برنامه مراسم پیاده روی در روز ورزش و پویایی که دانشگاه جامع با همکاری و حمایت معاونت توسعه همگانی وزارت ورزش و جوانان برگزار نمودند، با حضور دانشجویان(سالم ومعلول) اساتید و کارکنان مرکز

سه شنبه 27 مهر 1395

Leave a Reply