دفتر کارآفرینی

دفتر کارآفرینی

رسالت مرکز

دفتر كارآفريني مرکز دانشگاهی علمی- کاربردی رعد به منظور انجام مأموريت‌هاي زير ايجاد شده است :

 • تلاش در جهت دادن دانشگاه به پرورش دانش آموختگاني خلاق، نوآور، پايبند به اصول اخلاقي و پذيراي مسئوليت اجتماعي جهت ايجاد، راه‌اندازي، توسعه كسب و كار و تحصيل درآمد
 • ترويج و اشاعه تفكر و روحيه كارآفريني در بين جامعه دانشگاهيان (اساتيد، دانشجويان، مديران، مشاوران، كارشناسان، و كاركنان واحدهاي دانشگاهي
 • انجام تعاملات محيطي با ساير مراكز، مؤسسات تحقيقاتي، دانشگاه‌ها، دستگاه‌ها، نهادها، بنگاه‌ها و سازمانهاي كارآفرين در سطح ملي و فرا ملي در جهت ترويج كارآفريني
 • انجام مشاوره‌هاي راهبردي مديريتي در زمينه‌ ايجاد كسب و كار جديد، توسعه كسب و كارهاي كوچك در سطح دانشگاه
اهداف دفتر كارآفريني
 • تلاش در ترويج كارآفريني به عنوان يك فلسفه زندگي در دانشگاه، دانشجويان و­ اساتيد
 • تلاش در توانمند سازي دانشجويان دانشگاه از طريق ايجاد انگيزه، ارتقاء دانش، مهارت‌ها و نگرش‌هاي كارآفرينانه
 • ارائه خدمات مشاوره كارآفريني به اشخاص حقيقي و حقوقي
 • ترويج و گسترش فرهنگ، دانش و مهارت كارآفريني
 • تلاش در تغيير و بازآفريني در ابعاد و اركان دانشگاه شامل: ساختارها، فرآيندها، فرهنگ، فناوري و ….
 • تلاش در نهادينه سازي روح و تفكر كارآفريني در ابعاد مختلف پژوهشي، آموزشي، فرهنگي، دانشگاه از طريق شناخت مؤلفه‌هاي دانشگاه كارآفرين در هر كدام از ابعاد مختلف
 • معرفي كارآفرينان برتر به دانشگاهيان
 • برگزاري جشنواره، نمايشگاه، مسابقه، سمپوزيوم و سمينار كارآفريني
 • هماهنگي و همكاري با پارك علمي- فناوري، مراكز رشد به منظور تكميل فرآيند كارآفريني دانشگاهي و حمايت از اعضاي كارآفرين دانشگاه
 • فراهم نمودن ارتباط بين تيم‌هاي كارآفرين دانشگاهي و بنگاههاي فناور دانش بنيان جهت ايجاد انگيزه‌هاي لازم فن‌آفريني در دانشگاهيان