فرم اعلام عنوان پروژه دانشجویان حسابداری مالی

 

 

فرم اعلام عنوان پروژه دانشجویان دوره کاردانی/کارشناسی حرفه ای

 

دستور العمل تهیه پروژه

 

دستور العمل تهیه گزارش نهایی

 

فرم شماره یک