دستورالعمل ثبت نام

 

۱- دستورالعمل اجرایی ثبت نام پذیرفته شدگان دوره مهندسی فناوري و دوره کارشناسی حرفه اي نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۳۹۴

 

 

۲- دستورالعمل اجرایی ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه اي نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۳۹۴

در ضمن ثبت نام دوره کاردانی مهر ۹۴ تا روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۷/۲۰ تمدید گردید.

 

کاربرگ ۱۰۱ : سهمیه شاغل

 

کاربرگ ۱۰۲ : تایید معدل برای دانش آموزانی که گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه برای آنان صادر نشده است.


کاربرگ ۱۰۴ : تعهد برای پذیرفته شدگان دارای مغایرت، سال تحصیلی -- ۱۳

 

کاربرگ ۱۰۹ : پیش ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی / کارشناسی

 

کاربرگ ۱۱۰ : تعهد نامه

 

کاربرگ ۲۰۲ : درخواست معافیت تحصیلی

 


کاربرگ ۲۱۸ : کاربرگ ضوابط آموزشی )نسخه مخصوص دانشجو(