اطلاعیه کلاس های کنسل شده

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس

کلاس درس "پژوهش عملیاتی (۱)" استاد: آقای توکلی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۰۲/۹۵ ساعت  ۲۰- ۱۷:۳۰ تشکیل نمی گردد.

*بدیهی است زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد*

اطلاعيه عدم تشکیل کلاسهای درس استاد خانم همتی

نام درس

تاریخ عدم تشکیل

ارتباطات انسانی

پنج شنبه ۹۵/۰۲/۲۳

روانشناسی کار

یکشنبه ۹۵/۰۲/۱۹

اطلاعيه عدم تشکیل درس استاد خانم صادقی

نام درس

تاریخ عدم تشکیل

زبان تخصصی مالی (۲)

چهارشنبه ۹۵/۰۲/۱۵

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته گروههای (B و C)

چهارشنبه ۹۵/۰۲/۱۵

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته گروه A

پنج شنبه ۹۵/۰۲/۱۶

حقوق بازرگانی

چهارشنبه ۹۵/۰۲/۱۵

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس

کلاس درس: کارگاه تکنیک های تصویرسازی استاد: آقای سلماسی در روز شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۴ تشکیل نمی­گردد.

*بدیهی است زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.*

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس

کلاسهای درس استاد: خانم فلاح پور روز پنج­شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۱۹

تشکیل نمی­گردد.

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس

کلاسهای درس استاد: آقای فروزنده روز ­شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۱۴

تشکیل نمی­گردد.

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس

۹۳/کلاسهای درس استاد: خانم صادقی  روز یکشنبه مورخ ۰۱/۱۵

تشکیل نمی­گردد.

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس


کلاس درس"حسابداری مالی پیشرفته (۱)" استاد: آقای بیک زند ساعت ۲۰- ۱۶ روز چهار­شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۹ تشکیل نمی­گردد.

*بدیهی است زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.*