رشته هاي تحصيلی

رشته های تحصیلی:
کاردانی- ترمی واحدی
کارشناسی - ترمی واحدی