اخبار و اطلاعیه ها

۱۴ بهمن ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۳

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۳

نيمسال دوم تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

اخلاق اسلامی

خانم زینعلی

۱۵- ۱۳

۲

فارسی

خانم دکتر کلهر

۱۷- ۱۵

۳

دانش خانواده و جمعیت

خانم زینعلی

۱۹- ۱۷

۴

دوشنبه

حسابداری شرکت های سهامی

خانم ملازینلی

۱۵:۳۰- ۱۳

۵

مدیریت مالی

۱۸:۳۰- ۱۵:۳۰

۶

پنج شنبه

زبان تخصصی مالی

آقای یارمحمدی

۱۰- ۸

۷

سیستم سفارشات خرید و انبارداری

آقای نعیم پور

۱۲:۳۰- ۱۰:۳۰