اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ بهمن ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم ۴

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم ۴

نيمسال دوم تحصیلی  ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

دوشنبه

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

خانم رحیمی فر

۱۲- ۱۰

۲

اصول سخنوری

خانم رجایی

۱۴- ۱۲

۳

اصول و فنون تبلیغات

خانم اکبرپور

۱۶- ۱۴

۴

کاربرد وسایل سمعی و بصری

۱۸- ۱۶

۵

جمع آوری و پردازش اطلاعات

خانم علیزاده

۲۰- ۱۸

۶

کارورزی (۲)

خانم رجایی

*

**دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری  واحد کارورزی (۲) پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.