اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ بهمن ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۴ گروه B

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۴  گروه B

نيمسال دوم  تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

شنبه

پروژه مالی

خانم حسین مردی

۱۰- ۸

۲

دوشنبه

کاربرد استانداردهای حسابداری

خانم ملازینلی

۱۷- ۱۵

۳

مباحث جاری در حسابداری

آقای گروسی

۱۹- ۱۷

۴

سه شنبه

حسابداری تلفیقی

آقای سعیدی

۱۷- ۱۵

۵

حسابداری مالی پیشرفته (۲)

آقای توسل

۱۹:۳۰- ۱۷

۶

کارورزی (۲)

خانم میراحمدی

*

خانم ملازینلی

خانم حسین مردی

*دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری درس پروژه مالی و واحد کارورزی (۲) پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.