اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – خانواده - ترم ۱

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی خانواده - ترم ۱

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

کاربرد کامپیوتر در تحقیقات اجتماعی

دوشنبه

۹۷/۱۰/۱۷

۱۶

۲

آمار و روش تحقیق

شنبه

۹۷/۱۰/۲۲

۱۳

۳

آسیب شناسی اجتماعی

دوشنبه

۹۷/۱۰/۲۴

۱۳

۴

روانشناسی کار

چهارشنبه

۹۷/۱۰/۲۶

۸:۳۰

۵

جامعه شناسی شهری و روستایی

شنبه

۹۷/۱۰/۲۹

۱۳

۶

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

دوشنبه

۹۷/۱۱/۰۱

۱۰:۳۰

۷

مسائل اجتماعی ایران و جهان

چهارشنبه

۹۷/۱۱/۰۳

۱۰:۳۰

۸

جامعه شناسی فقر و محرومیت

شنبه

۹۷/۱۱/۰۶

۱۰:۳۰