اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دروس پیشنیاز دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – خانواده - ترم ۱

برنامه زماني امتحانات پايانی دروس پیشنیاز نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی خانواده - ترم ۱

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

روانشناسی عمومی

چهارشنبه

۹۷/۱۰/۲۶

۸:۳۰

۲

جامعه شناسی خانواده

پنج شنبه

۹۷/۱۰/۲۷

۱۰:۳۰

۳

مبانی جامعه شناسی

دوشنبه

۹۷/۱۱/۰۱

۱۰:۳۰