اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی – ترم ۳

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۳

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

کاربرد موضوعی عبارات در ترجمه

شنبه

۹۷/۱۰/۲۲

۱۰:۴۵

۲

فنون برقراری ارتباط

دوشنبه

۹۷/۱۰/۲۴

۱۰:۳۰

۳

ترجمه همزمان امورحقوقی و سیاسی

چهارشنبه

۹۷/۱۰/۲۶

۱۳:۳۰

۴

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

پنج شنبه

۹۷/۱۰/۲۷

۱۰:۳۰

۵

ترجمه همزمان امور گردشگری و تشریفات

شنبه

۹۷/۱۰/۲۷

۱۱

۶

ورزش(۱)

دوشنبه

۹۷/۱۱/۰۱

۸:۳۰

۷

ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکی

چهارشنبه

۹۷/۱۱/۰۳

۸:۳۰

۸

ترجمه همزمان امور ورزشی

شنبه

۹۷/۱۱/۰۶

۱۶