اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۳

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۳

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

پژوهش عملیاتی(۲)

شنبه

۹۷/۱۰/۲۲

۱۴:۳۰

۲

مدیریت بانکداری و بیمه

دوشنبه

۹۷/۱۰/۲۴

۱۴:۴۵

۳

حسابداری مالی پیشرفته (۱)

پنج شنبه

۹۷/۱۰/۲۷

۱۵

۴

زبان تخصصی(۲)

شنبه

۹۷/۱۰/۲۹

۱۵

۵

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

دوشنبه

۹۷/۱۱/۰۱

۱۳

۶

حسابداری منابع انسانی

چهارشنبه

۹۷/۱۱/۰۳

۱۴

۷

تجارت الکترونیک

پنج شنبه

۹۷/۱۱/۰۴

۱۵:۳۰

۸

بازار پول و سرمایه

شنبه

۹۷/۱۱/۰۶

۱۰:۳۰