اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۳

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۳

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

سیستم سفارشات خرید و انبارداری

یکشنبه

۹۷/۱۰/۲۳

۸:۳۰

۲

مهارت ها و قوانین کسب و کار

سه شنبه

۹۷/۱۰/۲۵

۱۴

۳

حسابداری شرکت های سهامی

پنج شنبه

۹۷/۱۰/۲۷

۱۵

۴

زبان تخصصی مالی

شنبه

۹۷/۱۰/۲۹

۱۱

۵

تربیت بدنی

دوشنبه

۹۷/۱۱/۰۱

۸:۳۰

۶

خدمات الکترونیک

چهارشنبه

۹۷/۱۱/۰۳

۸:۳۰

۷

مدیریت مالی

شنبه

۹۷/۱۱/۰۶

۱۳