اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۲

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال اول تحصيلي ۹۸ -۱۳۹۷

دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۲

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

شنبه

۹۷/۱۰/۲۲

۱۳

۲

اقتصاد کلان

دوشنبه

۹۷/۱۰/۲۴

۱۳

۳

مهارت ها و قوانین کسب و کار

سه شنبه

۹۷/۱۰/۲۵

۱۴

۴

حسابداری شرکتهای غیرسهامی

پنج شنبه

۹۷/۱۰/۲۷

۱۵

۵

اندیشه اسلامی (۱)

شنبه

۹۷/۱۰/۲۹

۱۶:۴۵

۶

تربیت بدنی

دوشنبه

۹۷/۱۱/۰۱

۸:۳۰

۷

کارآفرینی

سه شنبه

۹۷/۱۱/۰۲

۱۴

۸

روشهای آماری

پنج شنبه

۹۷/۱۱/۰۴

۱۵:۳۰

۹

اصول حسابرسی

شنبه

۹۷/۱۱/۰۶

۱۳