اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۱

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال اول تحصيلي ۹۸ -۱۳۹۷

دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۱

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

شنبه

۹۷/۱۰/۱۵

۱۴

۲

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

شنبه

۹۷/۱۰/۲۲

۸:۱۵

۳

فارسی

دوشنبه

۹۷/۱۰/۲۴

۸:۳۰

۴

مبانی سازمان و مدیریت

چهارشنبه

۹۷/۱۰/۲۶

۸:۳۰

۵

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری

شنبه

۹۷/۱۰/۲۹

۸:۱۵

۶

اقتصاد خرد

سه شنبه

۹۷/۱۱/۰۲

۸:۳۰

۷

خدمات الکترونیک

پنج شنبه

۹۷/۱۱/۰۴

۱۰:۳۰