اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه امتحانی پیشنیاز حسابداری نیمسال اول-۹۸-۹۷

برنامه زماني امتحانات دروس پیشنیاز نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۱

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

حسابداری شرکتهای غیردولتی

چهارشنبه

۹۷/۱۰/۲۶

۱۰:۳۰

۲

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

شنبه

۹۷/۱۱/۰۶

۱۳

 

 

 

 

برنامه زماني امتحانات دروس پیشنیاز نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۱

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

زبان پیش دانشگاهی

یکشنبه

۹۷/۱۰/۳۰

۱۳:۳۰

۲

ریاضی پیش دانشگاهی

شنبه

۹۷/۱۱/۰۶

۱۳