اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه زماني امتحانات تک درس های دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

تک درس های دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری

دوشنبه

۹۷/۱۰/۲۴

۸:۳۰

۲

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

شنبه

۹۷/۱۰/۲۹

۸:۱۵

۳

اقتصاد خرد

سه شنبه

۹۷/۱۱/۰۲

۸:۳۰

۴

حسابداری شرکت های غیرسهامی

چهارشنبه

۹۷/۱۱/۰۳

۱۰:۳۰