اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ مهر ۱۳۹۷

برنامه درسي دروس پیشنیاز دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی خانواده ترم ۱

برنامه درسي  دروس پیشنیاز دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی خانواده  ترم ۱

نيمسال اول ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

سه شنبه

جامعه شناسی خانواده

خانم دکتر خاقانی

۱۳:۴۰- ۱۲

۲

روانشناسی عمومی

۱۵- ۱۳:۴۰

۳

مبانی جامعه شناسی

آقای دکتر جمالی

۱۶:۳۰- ۱۵

شروع کلاسها دروس پیشنیاز: سه شنبه مورخ ۹۷/۰۷/۱۷