اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ مهر ۱۳۹۷

برنامه درسي دروس پیشنیاز دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۱

برنامه درسي دروس پیشنیاز دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۱

نيمسال اول تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

سه شنبه

حسابداری شرکتهای غیردولتی

آقای بیک زند

۱۹- ۱۶

۲

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

شروع کلاسها دروس پیشنیاز: شنبه مورخ ۹۷/۰۷/۱۷