اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ مهر ۱۳۹۷

برنامه درسي دروس پیشنیاز دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۱

برنامه درسي  دروس پیشنیاز دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان  انگلیسی ترم ۱

نيمسال اول ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

شنبه

خواندن و درک مفاهیم

خانم مشایخی

۱۴:۱۵- ۱۲

۲

سه شنبه

دستور زبان مقدماتی

خانم معززی

۱۶:۳۰- ۱۴:۳۰

۳

اصول و روشهای ترجمه

۱۸:۳۰- ۱۶:۳۰

شروع کلاسها دروس پیشنیاز: شنبه مورخ۹۷/۰۷/۱۴