اخبار و اطلاعیه ها

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

برنامه درسي دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

ترم ۳  نيمسال اول تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

انسان در اسلام

خانم زینعلی

۱۴:۳۰-۱۲:۴۰

۲

یکشنبه

نمایه سازی

آقای دکتر سلیمانی

۱۶:۳۰ -۱۴:۳۰

۳

یکشنبه

هوش مصنوعی

آقای دکتر سلیمانی

۱۸:۴۰- ۱۶:۳۰

۴

سه شنبه

مدیریت ارتباط با مشتری

خانم مقصودنیا

۱۶:۳۰- ۱۴:۳۰

۵

سه شنبه

پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی

خانم مقصودنیا

۱۸:۴۰- ۱۶:۳۰