اخبار و اطلاعیه ها

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی

ترم ۳ نيمسال اول تحصیلی  ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

شنبه

ورزش(۱)

آقای محمودآبادی

۱۰- ۸

۲

یکشنبه

کاربرد موضوعی عبارات در ترجمه

خانم عزیزپور

۱۷- ۱۵

۳

یکشنبه

ترجمه همزمان امور ورزشی

آقای یارمحمدی

۱۹- ۱۷

۴

سه شنبه

ترجمه همزمان امورحقوقی و سیاسی

خانم صدرایی منش

۱۵- ۱۳

۵

سه شنبه

فنون برقراری ارتباط

خانم صدرایی منش

۱۷- ۱۵

۶

سه شنبه

ترجمه همزمان امور گردشگری و تشریفات

خانم اصلانی

۱۹- ۱۷

۷

پنج شنبه

ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکی

آقای یارمحمدی

۱۰- ۸

۸

پنج شنبه

ترجمه همزمان امور اقتصادی و بازرگانی

آقای یارمحمدی

۱۲:۱۵- ۱۰

۹

پنج شنبه

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

خانم زینعلی

۱۴:۱۵- ۱۲:۳۰