اخبار و اطلاعیه ها

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی-ترم ۳

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی-ترم ۳

نيمسال اول تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

شنبه

کارگاه ترجمه آثار مکتوب (فارسی به  انگلیسی)

خانم صدرایی منش

۱۰- ۸

۲

شنبه

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

خانم رحیمی فر

۱۴:۳۰- ۱۲:۳۰

۳

شنبه

فارسی

خانم حبیبی

۱۶:۳۰- ۱۴:۳۰

۴

شنبه

کارگاه ترجمه آثار مکتوب ( انگلیسی به فارسی)

خانم صدرایی منش

۱۹- ۱۶:۳۰

۵

یکشنبه

کارگاه ترجمه متون رسمی( فارسی به انگلیسی)

خانم صدرایی منش

۱۰- ۸

۶

یکشنبه

مکالمه موضوعی

خانم عزیزپور

۱۵- ۱۲:۴۵

۷

یکشنبه

اخلاق حرفه ای

خانم زینعلی

۱۷- ۱۵

۸

یکشنبه

کارگاه ترجمه متون رسمی( انگلیسی به فارسی)

خانم صدرایی منش

۱۹- ۱۷

۹

سه­شنبه

اصول نگارش

خانم اصلانی

۱۵- ۱۳

۱۰

سه­شنبه

آزمایشگاه پیش متوسطه

آقای یارمحمدی

۱۷- ۱۵

۱۱

سه­شنبه

خواندن و درک مفاهیم پیش متوسطه

خانم صدرایی منش

۱۹- ۱۷