اخبار و اطلاعیه ها

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی - ترم ۲

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی - ترم ۲

نيمسال اول تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

دو شنبه

انسان در اسلام (۱)

خانم زینعلی

۱۴:۴۵- ۱۲:۴۵

۲

دوشنبه

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته

خانم مرآتی  (گروهA)

۱۶:۴۵- ۱۴:۴۵

۳

دوشنبه

آمار و کاربرد آن در حسابداری

آقای حقایق  (گروهA)

۱۸:۴۵- ۱۶:۴۵

۴

دوشنبه

آمار و کاربرد آن در حسابداری

آقای حقایق  (گروهB)

۱۶:۴۵- ۱۴:۴۵

۵

دوشنبه

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته

خانم مرآتی  (گروهB)

۱۸:۴۵- ۱۶:۴۵

۶

چهارشنبه

ورزش(۱)

آقای محمودآبادی

۱۰- ۸

۷

پنج شنبه

پژوهش عملیاتی(۱)

آقای بدیهی

۱۰- ۸

۸

پنج شنبه

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

خانم فرخ زاد

۱۲- ۱۰

۹

پنج شنبه

حسابداری منابع انسانی

خانم حسین مردی

۱۴:۱۵- ۱۲:۳۰

۱۰

پنج شنبه

اخلاق حرفه ای در تجارت

خانم حسین مردی

۱۶- ۱۴:۱۵

۱۱

پنج شنبه

زبان تخصصی(۲)

آقای یارمحمدی

۱۷- ۱۶

۱۲

پنج شنبه

انقلاب اسلامی ایران

خانم زینعلی

۱۸:۳۰- ۱۷

۱۳

پنج شنبه

تفسیر موضوعی قرآن

خانم زینعلی

۲۰- ۱۸:۳۰