اخبار و اطلاعیه ها

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۳

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۳

نيمسال اول تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

حسابداری شرکت های سهامی

آقای توسل

۱۶:۴۵- ۱۴:۳۰

۲

یکشنبه

مدیریت مالی

آقای شریفی پرند

۱۸:۴۵- ۱۶:۴۵

۳

دوشنبه

تربیت بدنی

آقای محمودآبادی

۱۲- ۱۰

۴

پنج شنبه

مهارت ها و قوانین کسب و کار

خانم فرخی

۱۰- ۸

۵

پنج شنبه

کاربرد رایانه در حسابداری

خانم دکتر لشگری

۱۲- ۱۰

۶

پنج شنبه

سیستم سفارشات خرید و انبارداری

خانم فرخ زاد

۱۴:۵۰- ۱۲:۳۰

۷

پنج شنبه

خدمات الکترونیک

خانم مقصودنیا

۱۶:۵۰- ۱۴:۵۰

۸

پنج شنبه

زبان تخصصی مالی

آقای یارمحمدی

۱۸:۴۰- ۱۷