اخبار و اطلاعیه ها

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۲

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۲

نيمسال اول تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

کاربرد رایانه در حسابداری

خانم دکتر لشگری

۱۴:۳۰- ۱۲:۳۰

۲

یکشنبه

اصول حسابرسی

آقای شریفی پرند

۱۶:۴۵- ۱۴:۳۰

۳

یکشنبه

حسابداری شرکتهای غیرسهامی

آقای توسل

۱۸:۴۵- ۱۶:۴۵

۴

دوشنبه

تربیت بدنی

آقای محمودآبادی

۱۰- ۸

۵

پنج شنبه

اقتصاد کلان

خانم فرخ زاد

۱۰- ۸

۶

پنج شنبه

روشهای آماری

آقای بدیهی

۱۲- ۱۰

۷

پنج شنبه

مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

خانم نظری

۱۴:۱۵- ۱۲:۳۰

۸

پنج شنبه

اندیشه اسلامی (۱)

خانم زینعلی

۱۶- ۱۴:۱۵

۹

پنج شنبه

مهارت ها و قوانین کسب و کار

خانم فرخی

۱۷:۴۵- ۱۶

۱۰

پنج شنبه

کارآفرینی

خانم فرخی

۱۹:۴۵- ۱۷:۴۵