اخبار و اطلاعیه ها

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترم۳ (گروه A)

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترم۳ (گروه A)

نيمسال اول تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

سه شنبه

پژوهش عملیاتی(۲)

آقای توکلی

۱۶:۳۰- ۱۴:۱۵

۲

سه شنبه

حسابداری مالی پیشرفته (۱)

خانم دکتر لشگری

۱۸:۴۵- ۱۶:۳۰

۳

پنج شنبه

حسابداری منابع انسانی

خانم حسین مردی

۹:۴۵- ۸

۴

پنج شنبه

بازار پول و سرمایه

خانم پولاد

۱۱:۴۵- ۹:۴۵

۵

پنج شنبه

تجارت الکترونیک

خانم فرخی

۱۴:۱۵- ۱۲:۳۰

۶

پنج شنبه

زبان تخصصی(۲)

آقای یارمحمدی

۱۵:۳۰- ۱۴:۱۵

۷

پنج شنبه

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

خانم نصراله

۱۷- ۱۵:۴۵

۸

پنج شنبه

مدیریت بانکداری و بیمه

خانم پولاد

۱۸:۴۵- ۱۷