اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

برنامه زماني امتحانات پايانی دروس ارائه شده دوره­ های تحصیلی مرکز نیمسال سوم ۹۶-۹۷

برنامه زماني امتحانات پايانی دروس ارائه شده دوره­ های تحصیلی مرکز

نيمسال سوم (تابستان) تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

حقوق فرهنگی و ورزشی

شنبه

۹۷/۰۶/۰۳

۱۳:۳۰

۲

خدمات الکترونیک

شنبه

۹۷/۰۶/۰۳

۱۳:۳۰

۳

سیستم سفارشات خرید و انبارداری

شنبه

۹۷/۰۶/۰۳

۱۳:۳۰

۴

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

شنبه

۹۷/۰۶/۰۳

۱۳:۳۰

۵

حسابداری مالی پیشرفته(۲)

شنبه

۹۷/۰۶/۰۳

۱۳:۳۰

۶

فرهنگ عمومی

یکشنبه

۹۷/۰۶/۰۴

۸:۳۰

۷

ایمنی و بهداشت محیط کار

یکشنبه

۹۷/۰۶/۰۴

۸:۳۰

۸

اندیشه اسلامی (۱)

یکشنبه

۹۷/۰۶/۰۴

۱۳:۳۰

۹

کاربرد استانداردهای حسابداری

یکشنبه

۹۷/۰۶/۰۴

۱۳:۳۰

۱۰

انسان در اسلام

دوشنبه

۹۷/۰۶/۰۵

۸:۳۰

۱۱

هوش مصنوعی

دوشنبه

۹۷/۰۶/۰۵

۸:۳۰

۱۲

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

دوشنبه

۹۷/۰۶/۰۵

۱۳:۳۰

۱۳

اخلاق اسلامی

سه شنبه

۹۷/۰۶/۰۶

۸:۳۰

۱۴

تجارت الکترونیک

سه شنبه

۹۷/۰۶/۰۶

۸:۳۰

۱۵

حسابداری تلفیقی

سه شنبه

۹۷/۰۶/۰۶

۸:۳۰

۱۶

حسابداری شرکتهای غیردولتی

سه شنبه

۹۷/۰۶/۰۶

۸:۳۰

۱۷

دانش خانواده و جمعیت

سه شنبه

۹۷/۰۶/۰۶

۱۰:۳۰

۱۸

انقلاب اسلامی

سه شنبه

۹۷/۰۶/۰۶

۱۳:۳۰

۱۹

کارآفرینی

سه شنبه

۹۷/۰۶/۰۶

۱۳:۳۰

۲۰

تفسیر موضوعی قرآن

چهارشنبه

۹۷/۰۶/۰۷

۸:۳۰

۲۱

ورزش (۱)

شنبه

۹۷/۰۶/۱۰

۸:۳۰

۲۲

مباحث جاری در حسابداری مالی

شنبه

۹۷/۰۶/۱۰

۸:۳۰

۲۳

زبان تخصصی(کامپیوتر)

شنبه

۹۷/۰۶/۱۰

۸:۳۰