اخبار و اطلاعیه ها

۲۴ تیر ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۱

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم  تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶

دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۱

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

برنامه ریزی توسعه

شنبه

۹۷/۰۵/۰۶

۸:۳۰

۲

زبان تخصصی (۱)

دوشنبه

۹۷/۰۵/۰۸

۱۵

۳

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری(۲)

چهارشنبه

۹۷/۰۵/۱۰

۱۴

۴

مدیریت مالی پیشرفته

شنبه

۹۷/۰۵/۱۳

۸:۳۰

۵

مدیریت منابع انسانی

یکشنبه

۹۷/۰۵/۱۴

۱۵

۶

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

دوشنبه

۹۷/۰۵/۱۵

۱۵

۷

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

سه شنبه

۹۷/۰۵/۱۶

۱۵

۸

حقوق بازرگانی پیشرفته

چهارشنبه

۹۷/۰۵/۱۷

۱۵