اخبار و اطلاعیه ها

۲۴ تیر ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۱

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۷ -۱۳۹۶

دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۱

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

اقتصاد خرد

شنبه

۹۷/۰۵/۰۶

۸:۳۰

۲

زبان خارجی عمومی

دوشنبه

۹۷/۰۵/۰۸

۱۵

۳

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری

چهارشنبه

۹۷/۰۵/۱۰

۱۴

۴

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

شنبه

۹۷/۰۵/۱۳

۸:۳۰

۵

خدمات الکترونیک

یکشنبه

۹۷/۰۵/۱۴

۱۵

۶

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

دوشنبه

۹۷/۰۵/۱۵

۱۵

۷

حقوق بازرگانی

سه شنبه

۹۷/۰۵/۱۶

۱۵

۸

مبانی سازمان و مدیریت

چهارشنبه

۹۷/۰۵/۱۷

۱۵

 

دروس جبرانی

۹

ریاضی پیش دانشگاهی

یکشنبه

۹۷/۰۵/۱۴

۱۵

۱۰

زبان پیش دانشگاهی

دوشنبه

۹۷/۰۵/۱۵

۱۵