اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ تیر ۱۳۹۷

قانون اخذ معرفی به استاد

دانشجویانی که، جهت فارغ التحصیل شدن نیازمند اخذ دروس معرفی به استاد می باشند می بایست بعد از ثبت تمام نمرات در کارنامه تحصیلی ترم آخر، سریعاً به واحد آموزش سرکارخانم ها صفری و مجرد مراجعه نمایند.

* قانون اخذ معرفی به استاد:

در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری برای فراغت از تحصیل داشته باشد، با تایید شورای مرکز و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال می تواند خارج از تاریخ امتحانات اعلام شده درتقویم آموزشی، امتحان آن درس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.