اخبار و اطلاعیه ها

۵ خرداد ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی - ترم ۴

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم  تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶

دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی - ترم ۴

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

متون تخصصی

یکشنبه

۹۷/۰۳/۲۷

۱۰:۴۰

۲

اندیشه اسلامی (۱)

دوشنبه

۹۷/۰۳/۲۸

۱۵:۱۵

۳

فارسی

چهارشنبه

۹۷/۰۳/۳۰

۸:۳۰

۴

اصول سخنوری

پنج شنبه

۹۷/۰۳/۳۱

۱۴

۵

اصول سرپرستی

شنبه

۹۷/۰۴/۰۲

۱۳:۲۰

۶

دانش خانواده و جمعیت

یکشنبه

۹۷/۰۴/۰۳

۱۴

۷

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

سه شنبه

۹۷/۰۴/۰۵

۸:۳۰

۸

مراسم و تشریفات

چهارشنبه

۹۷/۰۴/۰۶

۱۴

۹

کاربرد وسایل سمعی و بصری

پنج شنبه

۹۷/۰۴/۰۷

۱۱:۱۵

۱۰

اصول و فنون تبلیغات

شنبه

۹۷/۰۴/۰۹

۱۱