اخبار و اطلاعیه ها

۵ خرداد ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی - ترم ۲

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم  تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶

دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی - ترم ۲

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

نظرسنجی

یکشنبه

۹۷/۰۳/۲۷

۱۰:۴۰

۲

اندیشه اسلامی(۱)

دوشنبه

۹۷/۰۳/۲۸

۱۵:۱۵

۳

فارسی

چهارشنبه

۹۷/۰۳/۳۰

۸:۳۰

۴

خبرنویسی

پنج شنبه

۹۷/۰۳/۳۱

۱۴

۵

اصول سرپرستی

شنبه

۹۷/۰۴/۰۲

۱۳:۲۰

۶

دانش خانواده و جمعیت

یکشنبه

۹۷/۰۴/۰۳

۱۴

۷

وبلاگ نویسی

سه شنبه

۹۷/۰۴/۰۵

۱۴:۱۵

۸

شیوه نگارش در روابط عمومی

پنج شنبه

۹۷/۰۴/۰۷

۱۱:۱۵

۹

مبانی روابط عمومی

شنبه

۹۷/۰۴/۰۹

۱۱