اخبار و اطلاعیه ها

۵ خرداد ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۴

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم  تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶

دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۴

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

حسابداری مالی پیشرفته (۲)

دوشنبه

۹۷/۰۳/۲۸

۸:۱۵

۲

مدیریت بانکداری و بیمه

چهارشنبه

۹۷/۰۳/۳۰

۱۴

۳

حسابداری تلفیقی

شنبه

۹۷/۰۴/۰۲

۱۵:۳۰

۴

مباحث جاری در حسابداری

سه شنبه

۹۷/۰۴/۰۵

۱۰:۳۰

۵

کاربرد استانداردهای حسابداری

پنج شنبه

۹۷/۰۴/۰۷

۸:۳۰