اخبار و اطلاعیه ها

۵ خرداد ۱۳۹۷

برنامه امتحانیدوره کارشناسی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۲

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم  تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶

دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۲

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

کاربرد نرم افزار های حسابداری پیشرفته

چهارشنبه

۹۷/۰۳/۰۹

گروه های A,B

۹۷/۰۳/۲۳

گروه های C,D

۲

پژوهش عملیاتی (۱)

یکشنبه

۹۷/۰۳/۲۷

۱۴

۳

روانشناسی کار

دوشنبه

۹۷/۰۳/۲۸

۱۱

۴

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

چهارشنبه

۹۷/۰۳/۳۰

۱۰:۴۵

۵

تفسیر موضوعی قرآن

پنج شنبه

۹۷/۰۳/۳۱

۸:۳۰

۶

آمار و کاربرد آن در حسابداری

شنبه

۹۷/۰۴/۰۲

۱۱

۷

روش تحقیق در حسابداری

دوشنبه

۹۷/۰۴/۰۴

۱۳:۳۰

۸

زبان تخصصی (۱)

چهارشنبه

۹۷/۰۴/۰۶

۱۰:۳۰

۹

اخلاق حرفه ای در تجارت

پنج شنبه

۹۷/۰۴/۰۷

۱۳:۳۰

۱۰

مدیریت منابع انسانی

شنبه

۹۷/۰۴/۰۹

۸:۳۰