اخبار و اطلاعیه ها

۵ خرداد ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۲

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۷ -۱۳۹۶

دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۲

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

کارآفرینی

یکشنبه

۹۷/۰۳/۲۷

۸:۳۰

۲

مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

دوشنبه

۹۷/۰۳/۲۸

۱۵:۱۵

۳

زبان خارجی عمومی

چهارشنبه

۹۷/۰۳/۳۰

۱۴

۴

اخلاق اسلامی

پنج شنبه

۹۷/۰۳/۳۱

۱۴

۵

روشهای آماری

شنبه

۹۷/۰۴/۰۲

۸:۳۰

۶

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

یکشنبه

۹۷/۰۴/۰۳

۱۱

۷

حسابداری شرکتهای غیرسهامی

سه شنبه

۹۷/۰۴/۰۵

۱۰:۳۰

۸

اقتصاد کلان

پنج شنبه

۹۷/۰۴/۰۷

۸:۳۰

۹

اصول حسابرسی

شنبه

۹۷/۰۴/۰۹

۸:۳۰