اخبار و اطلاعیه ها

۵ خرداد ۱۳۹۷

برنامه امتحانات دوره کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری ورزش معلولین- ترم ۳

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶

دوره کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری ورزش معلولین- ترم ۳

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

مستند سازی

یکشنبه

۹۷/۰۳/۲۷

۱۰:۴۰

۲

توانمند سازی معلولان

دوشنبه

۹۷/۰۳/۲۸

۱۳

۳

زبان خارجی عمومی

چهارشنبه

۹۷/۰۳/۳۰

۱۴

۴

اخلاق اسلامی

پنج شنبه

۹۷/۰۳/۳۱

۱۴

۵

سنجش و اندازه­گیری در تربیت بدنی

شنبه

۹۷/۰۴/۰۲

۱۱

۶

تکنولوژی ورزشی

دوشنبه

۹۷/۰۴/۰۴

۹

۷

حرکت شناسی

چهارشنبه

۹۷/۰۴/۰۶

۱۰:۳۰

۸

اصول مدیریت و سرپرستی در تربیت بدنی

شنبه

۹۷/۰۴/۰۹

۸:۳۰

۹

بسکتبال با ویلچر

شنبه

۹۷/۰۴/۰۹

۸:۳۰