اخبار و اطلاعیه ها

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم ۲

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی  ترم ۲

نيمسال دوم تحصیلی  ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

سه شنبه

خبرنویسی

آقای دکتر جمالی

۱۵:۳۰- ۱۳:۳۰

۲

سه شنبه

مبانی روابط عمومی

خانم رجایی

۱۷:۳۰- ۱۵:۳۰

۳

سه شنبه

شیوه نگارش در روابط عمومی

خانم رجایی

۱۹:۴۰- ۱۷:۳۰

۴

پنج شنبه

فارسی

خانم حبیبی

۱۰- ۸

۵

پنج شنبه

اصول سرپرستی

خانم فرخی

۱۲- ۱۰

۶

پنج شنبه

اندیشه اسلامی۱

خانم زینعلی

۱۴- ۱۲

۷

پنج شنبه

نظرسنجی

خانم قاسمعلی

۱۶- ۱۴

۸

پنج شنبه

وبلاگ نویسی

خانم قاسمعلی

۱۸- ۱۶

۹

پنج شنبه

دانش خانواده و جمعیت

خانم زینعلی

۲۰- ۱۸