اخبار و اطلاعیه ها

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کاردانی تربیت بدنی- مربیگری ورزش معلولین ترم ۳

برنامه درسي دوره کاردانی تربیت بدنی- مربیگری ورزش معلولین ترم ۳

نيمسال دوم تحصیلی ۹۷-۱۳۹

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

شنبه

حرکت شناسی

خانم عنبری

۱۰:۳۰- ۸

۲

شنبه

تکنولوژی ورزشی

خانم عنبری

۱۲:۴۰-۱۰:۳۰

۳

شنبه

سنجش و اندازه­گیری در تربیت بدنی

خانم عنبری

۱۴:۵۰- ۱۲:۴۰

۴

شنبه

اصول مدیریت و سرپرستی در تربیت بدنی

آقای محمودآبادی

۱۶- ۱۴:۵۰

۵

شنبه

بسکتبال با ویلچر

آقای محمودآبادی

۱۸:۳۰- ۱۶

۶

چهارشنبه

مستند سازی

خانم علیزاده

۱۰- ۸

۷

چهارشنبه

توانمند سازی معلولان

خانم علیزاده

۱۲:۳۰- ۱۰

۸

چهارشنبه

زبان خارجی عمومی

خانم صدرایی منش

۱۵- ۱۲:۳۰

۹

چهارشنبه

اخلاق اسلامی

خانم زینعلی

۱۷- ۱۵