اخبار و اطلاعیه ها

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کارشناسی مدیریت فرهنگی ورزشی ترم ۲

برنامه درسي دوره کارشناسی  مدیریت فرهنگی ورزشی ترم ۲

نيمسال دوم تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

دوشنبه

انسان در اسلام

خانم زینعلی

۱۴- ۱۲

۲

دوشنبه

اصول و فنون مذاکره

آقای صدیقی مقدم

۱۶- ۱۴

۳

دوشنبه

مهارت های تصمیم گیری و مسئله یابی

آقای صدیقی مقدم

۱۸- ۱۶

۴

دوشنبه

زبان تخصصی

خانم صدرایی منش

۲۰- ۱۸

۵

سه شنبه

مدیریت استراتژیک

آقای ذبیح زاده

۱۴- ۱۲

۶

سه شنبه

مدیریت اسلامی

آقای ذبیح زاده

۱۶- ۱۴

۷

سه شنبه

کمکهای اولیه

آقای ذبیح زاده

۱۸:۳۰- ۱۶

۸

چهارشنبه

آشنایی با مراکز و سازمانهای فرهنگی ورزشی

خانم عنبری

۱۴:۳۰- ۱۲:۳۰

۹

چهارشنبه

حقوق فرهنگی و ورزشی

خانم عنبری

۱۶:۳۰- ۱۴:۳۰

۱۰

چهارشنبه

جامعه شناسی فرهنگی ورزشی

خانم علیزاده

۱۸:۳۰- ۱۶:۳۰