اخبار و اطلاعیه ها

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات ترم ۴

برنامه درسي دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات ترم ۴

نيمسال دوم تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

پروژه فناوری اطلاعات

آقای دکتر سلیمانی

۱۰- ۸

۲

یکشنبه

سیستم های اطلاعات مدیریت

خانم مقصودنیا

۱۴:۳۰- ۱۲

۳

یکشنبه

کنترل پروژه

خانم مقصودنیا

۱۶:۳۰- ۱۴:۳۰

۴

یکشنبه

پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی

آقای قریشی

۱۹- ۱۶:۳۰

۵

دوشنبه

انسان در اسلام

خانم زینعلی

۱۴- ۱۲

۶

جمعه

ورزش ۱

خانم عنبری

۲۰-۱۸

۷

کاروزی (۲)

آقای دکتر سلیمانی

**

**دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری درس کارورزی (۲) و پروژه پروژه فناوری اطلاعات پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.