اخبار و اطلاعیه ها

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم ۴

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی  ترم ۴

نيمسال دوم تحصیلی  ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

سه شنبه

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

خانم معدن کن

۱۳:۳۰- ۱۱:۳۰

۲

سه شنبه

متون تخصصی

آقای یارمحمدی

۱۵- ۱۳:۳۰

۳

سه شنبه

اصول سخنوری

آقای دکتر جمالی

۱۶:۴۵- ۱۵

۴

سه شنبه

اصول فنون تبلیغات

خانم رنجبر

۱۸:۴۵- ۱۶:۴۵

۵

پنج شنبه

فارسی

خانم حبیبی

۱۰- ۸

۶

پنج شنبه

اصول سرپرستی

خانم فرخی

۱۲- ۱۰

۷

پنج شنبه

اندیشه اسلامی (۱)

خانم زینعلی

۱۴- ۱۲

۸

پنج شنبه

مراسم و تشریفات

آقای آصف

۱۶- ۱۴

۹

پنج شنبه

کاربرد وسایل سمعی و بصری

آقای آصف

۱۸- ۱۶

۱۰

پنج شنبه

دانش خانواده و جمعیت

خانم زینعلی

۲۰- ۱۸