اخبار و اطلاعیه ها

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۴

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۴

نيمسال دوم تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

شنبه

پروژه مالی

آقای پاکزاد

۱۱- ۸

۲

پنج شنبه

حسابداری مالیاتی

خانم حسین مردی

۱۰- ۸

۳

پنج شنبه

حسابداری مالی

آقای بیک زند

۱۲:۳۰- ۱۰

۴

پنج شنبه

حسابداری پیمانکاری

خانم حسین مردی

۱۵- ۱۲:۳۰

۵

پنج شنبه

حسابداری بهای تمام شده۱

آقای بیک زند

۱۷:۳۰- ۱۵

۶

پنج شنبه

اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی

استاد مدعو

۱۹:۴۰- ۱۷:۳۰

۷

جمعه

تربیت بدنی(۱)

خانم عنبری

۱۲- ۱۰

۸

کارورزی (۲)

آقای پاکزاد

**

۹

کارورزی (۲)

خانم صادقی

**