اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مهر ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کاردانی فنی نرم افزار- برنامه سازی کامپیوتر ترم ۴

برنامه درسي دوره کاردانی فنی نرم افزار-  برنامه سازی کامپیوتر ترم ۴

نيمسال اول تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

زبان تخصصی

خانم صدرایی منش

۱۳- ۱۱:۲۰

۲

یکشنبه

دانش خانواده و جمعیت

خانم زینعلی

۱۵- ۱۳

۳

یکشنبه

برنامه سازی سیستم

خانم رحیمی فر

۱۷:۳۰- ۱۵

۴

یکشنبه

گزارش نویسی

خانم سکندری

۱۹:۳۰- ۱۷:۳۰

۵

دوشنبه

برنامه سازی تحت وب

خانم دلاوری

۱۴:۲۰- ۱۳

۶

دوشنبه

برنامه نویسی همروند

خانم دلاوری

۱۶- ۱۴:۲۰

۷

چهارشنبه

فارسی

خانم دکتر کلهر

۱۶:۴۵- ۱۴:۳۰

۸

چهارشنبه

اندیشه اسلامی (۱)

آقای تورنگ

۱۸:۴۵- ۱۶:۴۵