اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مهر ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای گرافیک- تصویرسازی ترم ۳

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای گرافیک- تصویرسازی ترم ۳

نيمسال اول تحصیلی  ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

دوشنبه

کارگاه طراحی تصویرسازی

خانم رنجبر

۱۱:۴۰- ۸

۲

دوشنبه

کارگاه تصویرسازی کودک و نوجوان

خانم خزانه داری

۱۵:۳۰- ۱۱:۴۰

۳

دوشنبه

مدیریت مراکز و سازمانهای هنری

خانم فرخی

۱۵:۳۰- ۱۷:۳۰

۴

دوشنبه

مدیریت کسب و کار و بهره وری

خانم فرخی

۱۸:۳۰- ۱۷:۳۰

۵

سه شنبه

کارگاه تصویر سازی علمی و آموزشی

آقای سلماسی

۱۵:۳۵- ۱۲:۱۵

۶

سه شنبه

تصویر سازی مطبوعاتی و تبلیغاتی

آقای سلماسی

۱۹:۱۰- ۱۵:۴۰

۷

پنج شنبه

کارگاه تکنیک های تکمیلی تصویرسازی

آقای سلماسی

۱۱:۵۰- ۸:۱۵

۸

پنج شنبه

کارگاه تصویرسازی دیجیتال۲بعدی

آقای ایمان زاده

۱۴:۲۰- ۱۲

۹

پنج شنبه

آشنایی با اساطیر و آیین های باستانی جهان

خانم هاشمی

۱۶- ۱۴:۲۰

۱۰

پنج شنبه

هنر در دنیای کودکان

خانم هاشمی

۱۸- ۱۶