اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مهر ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمانی زبان انگلیسی ترم ۴

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمانی زبان انگلیسی ترم ۴

نيمسال اول تحصیلی  ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

ترجمه همزمان امور ادبی و هنری

آقای یارمحمدی

۱۵- ۱۲:۳۰

۲

یکشنبه

فنون برقراری ارتباط

آقای رحیم زاده

۱۷:۳۰- ۱۵

۳

یکشنبه

ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعی

خانم اصلانی

۱۹- ۱۷:۳۰

۴

سه شنبه

خواندن و درک متون پیشرفته

خانم صدرایی منش

۱۵- ۱۳

۵

سه شنبه

ترجمه همزمان امور دینی و آئینی

آقای یارمحمدی

۱۷:۳۰- ۱۵

۶

سه شنبه

کارگاه و سمینار پیشرفته

آقای رحیم زاده

۱۹- ۱۷:۳۰

۷

پنج شنبه

انقلاب اسلامی

آقای معصومی

۱۴:۳۰- ۱۲:۳۰

۸

پنج شنبه

مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی

خانم سکندری

۱۶:۳۰- ۱۴:۳۰

۹

پنج شنبه

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

خانم سکندری

۱۸:۳۰- ۱۶:۳۰